Adobe Sign 依地區劃分的狀態。

Adobe Sign 透過世界各地的資料中心,以高效能且高可靠性的基礎架構進行運作。下面的可用性記錄表公開顯示了我們領先業界的承諾:
北美 1
 1. May 18
  99.93%
 2. Apr 18
  99.83%
 3. Mar 18
  99.83%
 4. Feb 18
  100.0%
 5. Jan 18
  99.95%
 6. Dec 17
  100.0%
 7. Nov 17
  99.99%
 8. Oct 17
  99.99%
 9. Sept 17
  99.96%
 10. Aug 17
  100.0%
 11. Jul 17
  99.99%
 12. Jun 17
  99.89%
北美 2
 1. May 18
  100.0%
 2. Apr 18
  100.0%
 3. Mar 18
  100.0%
 4. Feb 18
  100.0%
 5. Jan 18
  100.0%
 6. Dec 17
  100.0%
 7. Nov 17
  100.0%
 8. Oct 17
  99.99%
 9. Sept 17
  99.96%
 10. Aug 17
  100.0%
 11. Jul 17
  100.0%
 12. Jun 17
  100.0%
歐盟
 1. May 18
  100.0%
 2. Apr 18
  100.0%
 3. Mar 18
  100.0%
 4. Feb 18
  100.0%
 5. Jan 18
  100.0%
 6. Dec 17
  100.0%
 7. Nov 17
  100.0%
 8. Oct 17
  99.91%
 9. Sept 17
  99.96%
 10. Aug 17
  100.0%
 11. Jul 17
  100.0%
 12. Jun 17
  100.0%
日本
 1. May 18
  100.0%
 2. Apr 18
  100.0%
 3. Mar 18
  100.0%
 4. Feb 18
  100.0%
 5. Jan 18
  100.0%
 6. Dec 17
  100.0%
 7. Nov 17
  100.0%
 8. Oct 17
  99.99%
 9. Sept 17
  99.96%
 10. Aug 17
  100.0%
 11. Jul 17
  100.0%
 12. Jun 17
  100.0%
澳洲
 1. May 18
  100.0%
 2. Apr 18
  100.0%
 3. Mar 18
  100.0%
 4. Feb 18
  100.0%
 5. Jan 18
  100.0%
 6. Dec 17
  100.0%
 7. Nov 17
  99.99%
 8. Oct 17
  99.99%
 9. Sept 17
  99.96%
 10. Aug 17
  100.0%
 11. Jul 17
  100.0%
 12. Jun 17
  100.0%
印度
 1. May 18
  100.0%
 2. Apr 18
  100.0%
 3. Mar 18
  100.0%
 4. Feb 18
  100.0%
 5. Jan 18
  100.0%
 6. Dec 17
  100.0%
 7. Nov 17
  100.0%
 8. Oct 17
  100.0%
 9. Sept 17
  100.0%
 10. Aug 17
  100.0%
Adobe 線上服務僅提供給年滿 13 歲的使用者使用,而且使用者需要同意其他使用規定和 Adobe 隱私權政策。並非所有國家/地區或所有語言均提供線上服務,使用者可能需要註冊後方可使用,而且如果有終止或全部或局部修改,恕不另行通知。您可能需要支付其他費用或訂閱費。