Är elektroniska signaturer rättsligt bindande? Absolut.

Adobe Sign är världens mest betrodda e-signeringslösning. Vi stöder det bredaste antalet rättsliga krav för att ge er det ultimata i fråga om regelefterlevnad. Och vi kan hjälpa er vid varje steg på vägen.
Är elektroniska signaturer rättsligt bindande?

E-signaturer har blivit globala.

Elektroniska signaturer är rättsligt bindande, tillförlitliga, och verkställbara i industriländer runt om i världen. Lagarna är olika, men Adobe Sign gör efterlevnaden enkel.

Tre nycklar för att arbeta inom lagens råmärken.

Signaturlagstiftningen kan variera från land till land, men de flesta tillämpar samma grundläggande principer. Adobe Sign är unikt utformat för att säkerställa att er organisation uppfyller e-signkraven var ni än gör affärer – och också överensstämmer med era egna policyer.
Autentisering av undertecknare
Autentisering av undertecknare.
Med Adobe Sign kan man bestyrka undertecknarnas identiteter genom att välja det bästa signaturalternativet för era behov.
Standardbegäran om e-signaturskickas till en persons adress och innehåller en unik länk till dokumentet. Processen dokumenteras och registreras i en verifieringskedja.
Förstärkt e-signaturlåter undertecknaren verifiera sin identitet innan ett dokument kan öppnas — med hjälp av ett lösenord, socialt ID, telefon-PIN-kod eller annan autentiseringsmetod.
Avancerade e-signaturer använder ett digitalt ID utfärdat av en betrodd tjänsteleverantör i Europa och arbetar med säkra signaturskapande enheter, såsom smarta kort, USB-tokens, eller mobila engångslösenkoder.
Autentisering av undertecknare
Avsikt och samtycke.
Avsikt och samtycke.
Adobe Sign hjälper er att dokumentera avsikt och samtycke. Ni kan bevisa att undertecknaren avsåg att underteckna och samtycka till att göra affärer elektroniskt.
Visa avsiktgenom att låta undertecknare antingen lägga till en signatur eller klicka för att godkänna avtalet – eller båda delarna.
Ge samtyckegenom att låta undertecknarna acceptera en standardöverenskommelse eller en anpassad överenskommelse under undertecknandet eller när dokumentet öppnas
Låt undertecknarna välja borte-signering med möjlighet att skriva under för hand.
Det slutliga beviset.
Det slutliga beviset.
Slutligen ger Adobe Sign tydliga bevis för varje transaktion, så att man kan belägga vilket dokument som undertecknats och vilka som undertecknat det.
Kopior av exekverade handlingarskickas automatiskt till alla parter och certifieras av Adobe med en säkerhetsförsegling.
Slutdokumentet förvaras säkerti Adobe Document Cloud eller skickas till det slutförvar eller e-valv man själv väljer.
Om digitala ID användskrypteras signaturerna i dokumentet.
Varje steg,inklusive undertecknarautentisering, loggas och lagras i en säker verifieringskedja
Det slutliga beviset.

Enkelt att börja använda

Enkelt att börja använda.

För typiska e-signatur-implementationer är vår e-signaturlösning helt körklar. Standardprocessen ger er det ni behöver för att autentisera undertecknare, visa avsikt och samtycke och sammanställa slutliga belägg. Det är också lätt att lägga till förbättrade, avancerade eller kvalificerade e-signaturer för att hantera signeringsprocesser som kräver ökad säkerhet och ökade garantier.

Ställ in kursen på efterlevnad.

Med Adobe Sign, är det enkelt att lägga in elektroniska signaturer på varje avdelning och i varje arbetsflöde – skapa heldigitala signeringsrutiner i hela företaget och runt om i världen.
 • Förstå

  Förstå.

  Det första steget är att läsa och förstå de lagar som styr de elektroniska signaturerna och andra krav som gäller er. Få reda på allt om de specifika formulären, regelkrav, integritet och de viktigaste begränsningarna.
 • Gör det till en policy

  Gör det till en policy

  Utvärdera era avtal och bestäm vilka nivåer av autentisering, samtycke, avsikt och belägg som fungerar för er. Samla och förmedla allt i en mastersignaturpolicy.
 • Alla övriga länder
  Upprätthåll er signaturpolicy med Adobe Sign. Skapa affärsprocesser som alla alltid kan följa. Dra och släpp för att skapa mallar för arbetsflöden som förbättrar regelefterlevnaden. Och gör det utan att blanda in IT-avdelningen.

Våra e-signaturer backas upp av våra jurister.

Våra e-signaturer backas upp av våra jurister. Men om det någonsin skulle hända er organisation finns Adobe här för er. Adobe ger assistans för att försvara lagligheten i vår e-signaturlösning – från att förklara vår lösning till att tillhandahålla edsvuren utsaga eller uppvisa PMK-försäkran (Person Most Knowledgeable).

Vad behöver du veta mer?

Vill ni veta mer?
Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är vi här för att besvara era frågor.
0200 810329
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.