Är elektroniska signaturer rättsligt bindande? Absolut.

Adobe Sign är världens mest betrodda e-signeringslösning. Vi stöder det bredaste antalet rättsliga krav för att ge er det ultimata i fråga om regelefterlevnad. Och vi kan hjälpa er vid varje steg på vägen.
Är elektroniska signaturer rättsligt bindande?

E-signaturer har blivit globala.

Elektroniska signaturer är rättsligt bindande, tillförlitliga, och verkställbara i industriländer runt om i världen. Lagarna är olika, men Adobe Sign gör efterlevnaden enkel.
 • USA

  USA

  Elektroniska signaturer har samma rättsliga status som handskrivna underskrifter i USA, tack vare ESIGN Act och Uniform Electronic Transactions Act (UETA)
 • Europeiska Unionen

  Europeiska Unionen

  Electronic Identification och Trust Services Regulation (eIDAS) gör alla typer av e-signaturer rättsligt bindande och verkställbara. Men bara vissa typer har samma status som handskrivna underskrifter.
 • Alla övriga länder

  Alla övriga länder

  När man lanserar e-signaturer i ett eller flera länder måste man känna till den lokala lagstiftningen. Vi underlättar tillägnandet av de rättsliga normerna — land för land.

Tre nycklar för att arbeta inom lagens råmärken.

Signaturlagstiftningen kan variera från land till land, men de flesta tillämpar samma grundläggande principer. Adobe Sign är unikt utformat för att säkerställa att er organisation uppfyller e-signkraven var ni än gör affärer – och också överensstämmer med era egna policyer.
Autentisering av undertecknare.
Med Adobe Sign kan man bestyrka undertecknarnas identiteter genom att välja det bästa signaturalternativet för era behov.
Standardbegäran om e-signaturskickas till en persons adress och innehåller en unik länk till dokumentet. Processen dokumenteras och registreras i en verifieringskedja.
Förstärkt e-signaturlåter undertecknaren verifiera sin identitet innan ett dokument kan öppnas — med hjälp av ett lösenord, socialt ID, telefon-PIN-kod eller annan autentiseringsmetod.
Avancerad e-signatur(kallas ibland ”digital signatur”) använder certifikatbaserat digitalt ID och PIN-kod för signering. Digitala ID utfärdas vanligtvis av Trust Service Providers(TSP).
Kvalificerade elektroniska signatureranvänder ett digitalt ID som utfärdats av en ackrediterad TSP i Europaoch arbetar med säkra signaturskapande enheter, såsom smarta kort, USB-tokens, eller mobila engångslösenkoder.
Avsikt och samtycke.
Avsikt och samtycke.
Adobe Sign hjälper er dokumentera avsikt och samtycke så att man kan bevisa att undertecknaren avsåg att underteckna och samtycka till att göra affärer elektroniskt
Visa avsiktgenom att låta underteckna och/eller klicka för att godkänna avtalet.
Ge samtyckegenom att låta undertecknarna acceptera en standardöverenskommelse eller en anpassad överenskommelse under undertecknandet eller när dokumentet öppnas
Låta undertecknarna välja borte-signering med möjlighet att skriva under för hand.
Det slutliga beviset.
Det slutliga beviset.
Slutligen ger Adobe Sign tydliga bevis för varje transaktion, så att man kan belägga vilket dokument som undertecknats och vilka som undertecknat det.
Kopior av exekverade handlingarskickas automatiskt till alla parter och certifieras av Adobe med en säkerhetsförsegling.
Slutdokumentet förvaras säkerti Adobe Document Cloud eller skickas till det slutförvar man själv väljer.
Om digitala ID användskrypteras signaturerna i dokumentet.
Varje steg,inklusive undertecknarautentisering, loggas och lagras i en säker verifieringskedja
Det slutliga beviset.

Våra e-signaturer backas upp av våra jurister.

Våra e-signaturer backas upp av våra jurister. Men om det någonsin skulle hända er organisation finns Adobe här för er. Adobe ger assistans för att försvara lagligheten i vår e-signaturlösning om den används på rätt sätt – från att förklara vår lösning till att tillhandahålla edsvuren utsaga eller uppvisa PMK-försäkran (Person Most Knowledgeable).

Vad behöver du mer veta?

 • Trust Center.

  Trust Center.

  Säkerhet, regelefterlevnad, tillgänglighet.
 • Kraftfullt.

  Kraftfullt.

  Se hur enkelt det är att få underskrifter.
 • Den definitiva guiden.

  Den definitiva guiden.

  Läs Elektroniska signaturer i lagen

Hitta den Adobe Sign-plan som passar er verksamhet.

Individuellt

119
, 69 SEK /månad
inkl. Moms
Få signaturer och håll koll på svaren i realtid
Prisvärt

Team

299
, 38 SEK /licens
/månad
inkl. Moms
Faktureras årsvis med 3592,50SEK/år.
Förbättra teamets effektivitet och varumärkesprofilera upplevelsen

Företag

Kontakta oss för mer information

0200 810329

Företag

Kontakta oss för mer information

0200 810329


Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.