eIDAS je základem legálních elektronických podpisů v Evropě

Pro všechny firmy podnikající v Evropě představuje směrnice eIDAS velkou novinku. Tato směrnice zjednodušuje a standardizuje digitální ID a podpisy v celé Evropě s cílem vytvořit „jednotný digitální trh“. Nyní je pro vás a vaše zákazníky mnohem jednodušší provádět zabezpečené digitální transakce ve vaší zemi a ve všech členských státech Evropské unie.

Co přesně je směrnice eIDAS?

eIDAS je jediná standardizovaná směrnice číslo 910/2014/EC platná ve všech státech EU, která poskytuje konzistentní právní rámec pro používání a uznávání elektronických identit a podpisů. Rovněž zavádí digitální pečeti používané podnikatelskými subjekty. S příchodem eIDAS se evropské organizace předhánějí ve snaze plně digitalizovat své obchodní procesy. A mají k tomu dobrý důvod. Nedávná studie společnosti Forrester* zjistila, že elektronické podpisy poskytované službou Adobe Sign pomáhají organizacím ušetřit značné množství času a peněz.
21x rychleji
50 000 ušetřených hodin
383% návratnost investic
21x rychleji, než je průměrná doba podepsání dokumentu

eIDAS rozpoznává tři typy elektronických podpisů

Směrnice eIDAS poskytuje firmám flexibilitu při výběru z různých způsobů elektronického podpisu. Mezi její požadavky patří přísné normy pro ověřování totožnosti signatářů a pravosti podepsaných dokumentů. Směrnice také zavádí elektronické pečeti, které umožňují právnické osobě, například firmě, opatřit dokument pečetí namísto podpisu s identitou konkrétní osoby.
 • 1. Elektronické podpisy

  eIDAS vytváří základnu pro všechny elektronické podpisy tím, že tvrdí, že u žádného podpisu nelze odmítnout právní přípustnost pouze proto, že je v elektronické podobě. Tento požadavek lze splnit typickými elektronickými podpisy.
 • 2. Zaručené elektronické podpisy (AdES)

  Zaručený elektronický podpis musí být jednoznačně spojen s podepisující osobou a musí umožňovat její identifikaci. Podepisující osoby vytváří podpis pomocí prostředků, které mohou udržet pod svou výhradní kontrolou, a závěrečný podepsaný dokument je chráněn proti padělání. Tento požadavek lze splnit digitálními podpisy.
 • 3. Kvalifikované elektronické podpisy (QES)

  Kvalifikovaný elektronický podpis představuje přísnější formu zaručeného elektronického podpisu (AdES) a jako jediný typ podpisu má stejnou právní hodnotu jako ruční podpisy. Podepisující osoba musí používat digitální certifikát vydaný kvalifikovaným důvěryhodným poskytovatelem služeb v Evropské unii a dále musí používat kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů, jako jsou čipové karty, USB tokeny a mobilní aplikace vytvářející jednorázová hesla.

6 miliard transakcí za rok z nás činí experty na soulad s předpisy pro elektronické podpisy

Společnost Adobe je jedinečně kvalifikovaná, aby vám pomohla dodržovat eIDAS. Jsme nesporným lídrem v oblasti zabezpečení digitálních dokumentů, vynalezli jsme formát PDF, přispěli jsme ke vzniku otevřených standardů pro digitální podpisy a tyto standardy nadále vylepšujeme v rámci konsorcia Cloud Signature Consortium.
 • Právní jistota
  Adobe Sign zajišťuje soulad všech typů elektronického podpisu, včetně zaručených a kvalifikovaných elektronických podpisů, se směrnicí eIDAS.
 • Maximální shoda s předpisy

  Maximální shoda s předpisy

  Naše řešení elektronických podpisů je jediné, které podporuje všechny akreditované důvěryhodné poskytovatele služeb v Evropě a nabízí svobodnou volbu, pokud jde o zaručené a kvalifikované podpisy.
 • Lídři v oblasti standardů
  Jsme lídři v oblasti poskytování otevřených standardů splňujících požadavky eIDAS pro vzdálené cloudové digitální podpisy, díky nimž lze kvalifikované podpisy používat i na webu a mobilních zařízeních.
Chcete se dozvědět více?
Pokud potřebujete základní informace o našich řešeních nebo chcete požádat o nabídku, která přesně odpovídá vašemu jedinečnému prostředí, rádi vám pomůžeme a zodpovíme vaše dotazy.

eIDAS a Adobe Sign – Časté otázky

Jsou elektronické podpisy v EU přípustné a legální?

Ano. Článek 25 směrnice eIDAS zachovává základní právní pravidlo, že všechny elektronické podpisy a ověřovací služby jsou přípustné jako důkazy v soudních řízeních. Přečtěte si další informace o právní závaznosti elektronických podpisů.

Co jsou důvěryhodní poskytovatelé služeb (TSP)?

Důvěryhodní poskytovatelé služeb nabízejí širokou škálu zabezpečených služeb ověřování identity a transakcí, včetně služeb registrační autority, certifikační autority a časových razítek. Důvěryhodní poskytovatelé služeb jsou odpovědní za vydávání digitálních identit a za poskytování infrastruktury potřebné k vytvoření a ověření zaručených a kvalifikovaných elektronických podpisů. Ve službě Adobe Sign si můžete vybrat důvěryhodného poskytovatele, jehož služby chcete používat při podepisování dokumentů a jejich označování časovými razítky. Můžete tak zajistit shodu s legislativou a předpisy platnými ve vaší zemi nebo oboru podnikání. Během procesu ověřování společnost Adobe rovněž potvrzuje, že certifikační autority použité v dokumentu jsou důvěryhodnými poskytovateli schválení prostřednictvím globální, regionální nebo oborové akreditace. V řešeních Adobe jsou plně podporovány důvěryhodné seznamy, jako například Adobe Approved Trust List (AATL) a důvěryhodné seznamy Evropské unie (EUTL).

Lze podle směrnice eIDAS využívat důvěryhodného poskytovatele služeb z jiné země?

Ano. Pokud používáte zaručený elektronický podpis (AdES), můžete využívat libovolného důvěryhodného poskytovatele služeb. Jestliže používáte kvalifikovaný elektronický podpis (QES), musíte si vybrat řešení od některého z akreditovaných poskytovatelů uvedených v seznamu EUTL. Každý členský stát EU dohlíží na poskytovatele působící v daném státě, ale jakmile je nějaký TSP schválen v seznamu EUTL, mohou být jeho služby prodávány v jiných zemích se stejnou úrovní souladu s předpisy.

Co je EUTL?

Důvěryhodné seznamy Evropské unie ( EUTL) obsahují přehled 170 aktivních (a 40 neaktivních) důvěryhodných poskytovatelů služeb (TSP), což jsou společnosti akreditované k poskytování služeb splňujících nejpřísnější standardy definované ve směrnici eIDAS Evropské unie. Tito poskytovatelé nabízí certifikovaná digitální ID pro jednotlivce, digitální pečeti pro firmy, časová razítka a další služby, které lze využít k vytvoření kvalifikovaných elektronických podpisů (QES). Podle směrnice eIDAS jsou pouze kvalifikované podpisy právně závazné a automaticky rovnocenné ručně psaným podpisům. Je to také jediný typ podpisu automaticky uznávaný při přeshraničních transakcích mezi členskými státy EU.

Je společnost Adobe na seznamu EUTL?

Ano. Společnost Adobe nabízí službu časového razítka, která je certifikována podle EUTL. Kromě toho služba Adobe Sign automaticky pracuje s každým digitálním ID založeným na certifikátu a může být nakonfigurována tak, aby spolupracovala i s jinými časovými razítky. Implementace služby Adobe Sign v Evropě automaticky přidává kvalifikované časové razítko ke každému dokumentu podepsanému pomocí digitálního podpisu. Časové razítko společnosti Adobe zaručuje dlouhodobou platnost až po dobu 10 let.

Prodává společnost Adobe vlastní digitální ID založená na certifikátech?

Ne. Společnost Adobe spolupracuje s více než 200 TSP po celém světě a spolupracuje se všemi poskytovateli uvedenými v seznamu EUTL. Můžete se tak dostatečně pružně rozhodovat, které řešení splní vaše vlastní požadavky na soulad s předpisy. Naši partneři TSP jsou odborníci na zabezpečení a splňují nejpřísnější požadavky na předběžnou kontrolu a zabezpečení identity. Zaujímáme také přední místo v oblasti bezpečnostních technologií a s tím, jak se vyvíjejí stále silnější metody zabezpečení, očekáváme, že TSP budou rychle vyvíjet špičková řešení, která poskytnou našim zákazníkům dnes i v budoucnosti.

Co jsou cloudové digitální podpisy?

Cloudové digitální podpisy, neboli cloudové podpisy, představují novou generaci digitálních podpisů využívajících otevřené standardy. Společnost Adobe a další přední společnosti prosazují cloudové podpisy v rámci konsorcia Cloud Signature Consortium. „Tradiční“ digitální podpisy jsou určeny pro použití s počítačovým softwarem a zpravidla vyžadují, aby signatář použil USB token nebo čipovou kartu obsahující certifikát a poté zadal osobní kód PIN za účelem ověření totožnosti podepisující osoby. Naproti tomu cloudové digitální podpisy jsou navrženy tak, aby byly snadno použitelné na počítači, webu i na mobilních zařízeních. Certifikáty jsou bezpečně uloženy v cloudu akreditovanými důvěryhodnými poskytovali služeb (TSP) nebo certifikačními autoritami (CA) a signatáři používají svůj osobní kód PIN plus další ověřovací metody (např. jednorázové mobilní heslo) k ověření identity při podpisu. Přečtěte si stručný popis.

Co je Cloud Signature Consortium?

Konsorcium Cloud Signature Consortium (CSC) je skupina průmyslových a akademických organizací, které vytvářejí nové standardy pro cloudové digitální podpisy, jež budou podporovat webové a mobilní aplikace a budou splňovat nejnáročnější předpisy pro elektronické podpisy na světě. Konsorcium CSC vytvořilo společnou technickou specifikaci, díky níž budou jednotlivá řešení kompatibilní a vhodná pro jednotné přijetí na globálním trhu. Toto úsilí bylo inspirováno potřebou splnit požadavky na vzdálené podpisy směrnice eIDAS Evropské unie, ale jeho dopad by měl být globální.

Jak cloudové digitální podpisy podporují eIDAS?

Na standardech založené digitální podpisy v cloudu odstraňují překážky bránící přijímání elektronických podpisů v Evropě i po celém světě. Poskytují následující výhody:
 • Uspokojují poptávku trhu po snadno použitelných řešeních, které lze jednoduše nasadit v podnikovém prostředí.
 • Eliminují potíže při instalaci počítačového softwaru, stahování dokumentů a připojování USB tokenů nebo čipových karet.
 • Přináší nejvyšší úroveň souladu s eIDAS do webových aplikací a mobilních zařízení, například zaručené elektronické podpisy (AdES) a kvalifikované elektronické podpisy (QES).
 • Poskytují konzistentní a kompatibilní rámec pro práci s digitálními ID a řešeními pro elektronický podpis. Společnosti tak mohou s důvěrou investovat do této technologie, protože vědí, že nebudou omezeny na práci s několika málo proprietárními aplikacemi.
* The Total Economic Impact of Adobe Sign (Celkový ekonomický dopad služby Adobe Sign), studie provedená společností Forrester Consulting na objednávku společnosti Adobe.
Online služby společnosti Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let, vyžadují souhlas s dalšími podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Online služby nejsou dostupné ve všech zemích a jazycích, mohou vyžadovat registraci uživatele a jejich poskytování může být částečně nebo úplně změněno či ukončeno bez předchozího upozornění. Služby mohou být zpoplatněny nebo mohou vyžadovat předplatné.